استعلام/ابطال بلیط اتوبوس و سواری و ون

پیگیری از طریق مشخصات فردی

از طریق مشخصات فردی

اگر شناسه خریدتان را دراختیار ندارید، می توانید از طریق کدملی و موبایل خریدار، نسبت به استعلام یا استرداد بلیط اتوبوس یا سواری یا ون که تاکنون از سایت بازارگاه خرید کرده اید، اقدام نمایید.

استعلام/ابطال با مشخصات فردی

از طریق شناسه خرید

از طریق شناسه خرید

اگر شناسه خریدتان را در اختیار دارید، می توانید از طریق این شناسه نسبت به استعلام یا استرداد بلیط اتوبوس یا سواری یا ون که تاکنون از سایت بازارگاه خرید کرده اید، اقدام نمایید.


استعلام/ابطال با شناسه خرید